گروه طراحی و ساخت سایت پاورا

دوره سی پلاس پلاس مقدماتی

آموزش پروژه محور

زمان قرار گیری هر قسمت: روز های زوج ساعت 22

مقدمه

جلسه2

جلسه3

جلسه4

جلسه5

جلسه6

جلسه7

جلسه8

جلسه9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه12

جلسه13

جلسه 14

جلسه 15

جلسه16

جلسه 17